ปฎิทิน
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
(เข้าชม 834 ครั้ง)
 
ประวัติโรงเรียน
 
                โรงเรียนนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2467 โดยมีพระอธิการเขลง นุชเกษม ได้ยื่นความจำนงขอเปิดโรงเรียนต่อหลวงผดุงคชดิตถ์ นายอำเภอบ้านแหลม โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดไทรทอง เป็นที่เรียนตั้งชื่อว่า    “โรงเรียนประชาบาลท่าแร้งตก  2  วัดไทรทอง”     มีนายอุบล นุชเกษม  เป็นครูใหญ่คนแรก
                ต่อมาศาลาการเปรียญชำรุด พระครูสาครญาณ(เบี้ย  แพทยกุล ) เจ้าอาวาสวัดไทรทอง พร้อมด้วยประชาชน ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง เมื่อ พ.ศ. 2493 ใช้งบประมาณ  20,800.- บาท ทางราชการใช้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) โดยมีนายชอบ พยัคฆ์หาญ เป็นครูใหญ่
                พ.ศ. 2513 อาคารเรียนทรุดโทรมมาก และมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงต้องแบ่งบางชั้นเรียนไปเรียนที่ศาลาวัด ต่อมานายเกษม  มีวาสนา เป็นครูใหญ่ ได้ของบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 008 ของกรมสามัญ 1 หลัง 10 ห้องเรียน ทาสีเสร็จ งบประมาณ 500,000.- บาท  โดยย้ายสถานที่ใหม่ ซึ่งพระครูสาครญาณ (เบี้ย แพทยกุล) ได้จัดซื้อที่ดินติดต่อกับวัดมอบให้ 7 ไร่ 3 งาน ราคา 25,000.-  บาท ถมดินให้เสร็จ เป็นเงิน 71,650.-  บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  2514
                พ.ศ. 2515 นายสำราญ ทั่งทอง  เป็นครูใหญ่ได้สร้างเสาธงพร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงิน 15,655.-  บาท โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าอาวาสวัดไทรทอง คณะครู ประชาชน จัดงานเปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2516 โดยมีนายพร  สวัสดิบุรี นายอำเภอบ้านแหลม มาเป็นประธานในพิธี
                พ.ศ. 2517 สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง  งบประมาณ 25,000.- บาท และพ.ศ. 2519 ได้สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญอีก 1 หลัง งบประมาณ 60,000.-  บาท
                เดือนเมษายน 2519 ได้ขออนุญาตต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีรื้อถอนอาคารที่ชำรุดทรุดโทรม นำไม้ที่ใช้ได้สมทบกับเงินผันสภาตำบลท่าแร้ง เป็นเงิน 57,390.-  บาท สร้างโรงอาหาร โรงฝึกงาน ขนาด 7 x 21  เมตร หลังคามุงกระเบื้อง พื้นคอนกรีต มีห้องเก็บของและพื้นเวที สร้างเมื่อวันที่  30 มิถุนายน  2519
                พ.ศ. 2520  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน    แบบกรมสามัญสร้างต่อเติม อีก  5  ห้อง งบประมาณ 60,000.-  บาท  โดยทางโรงเรียนต้องถมดินเองเป็นจำนวนเงิน 12,425.-  บาท และในปีนี้ได้รับงบประมาณต่อเติมบ้านพักครูชั้นล่างหลังที่  2  เป็นเงิน 20,000.-  บาท
            พ.ศ. 2521  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.  1  ข.  1  หลัง 4  ห้องเรียน งบประมาณ  360,000.- บาทเดือนเมษายน2522 ได้รับความช่วยเหลือจากพระอธิการชลอ ปุญญกโร  เจ้าอาวาสวัดไทรทอง คณะครูและประชาชน บริจาคเงินซื้อดินถมสนามจำนวน 228 คัน เป็นจำนวนเงิน  228,000.-  บาท
พ.ศ. 2526  นายทองสุข   สุโขธนัง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้ขอบริจาคเงินจากพระอธิการชลอ ปุญญกโร เจ้าอาวาสวัดไทรทอง และประชาชนจัดทาสีห้องสมุด และห้องสำนักงานเป็นจำนวนเงิน 8,000.-  บาท และทางโรงเรียนได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก จำนวน  1  ห้องเรียน
                เดือนเมษายน 2529 พระอธิการชลอ  ปุญญกโร เจ้าอาวาสวัดไทรทอง คณะครู และประชาชน บริจาคเงินถมสนาม จำนวน  7,168  ลูกบาศน์เมตร คิดเป็นเงิน  107,460.-  บาท
                พ.ศ. 2530  นายสุพจน์  หมู่คุ่ย  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้รับความอนุเคราะห์ จากพระอธิการชลอ ปุญญกโร เจ้าอาวาสวัดไทรทอง บริจาคลูกรังทำถนนหน้าอาคารเรียน เป็นรูปตัวยู 11 คัน  เป็นเงิน 11,000.-  บาท และหินฝุ่นถมสนามเป็นเงิน 3,000.-  บาท
                เดือนมิถุนายน 2531 ได้จัดทำสนามเด็กเล่น โดยได้รับบริจาควัสดุอุปกรณ์จากเจ้าอาวาสวัดไทรทอง เจ้าอาวาสวัดบางขุนไทร คณะครูและประชาชน เป็นเงิน 8,700.-  บาท
                พ.ศ. 2532 สร้างเรือนเพาะชำแบบ พ.1 จำนวน  1  หลัง  ใช้งบประมาณ  20,000.-  บาท  และในปีนี้เอง เจ้าอาวาสวัดไทรทอง คณะครู ประชาชน ร่วมกันบริจาคดิน  14  คัน  ลูกรัง  4  คัน หินฝุ่น  5  คัน รวมเป็นเงิน  12,540.-  บาท  เพื่อปรับปรุงบริเวณโรงเรียน เสริมถนนและบริเวณที่เด็กเล่น
                ในเดือนมกราคม 2534  ทางโรงเรียนได้ปรับปรุง และจัดทำห้องพิเศษ คือ ห้องลูกเสือ ห้องประชาธิปไตย ห้องสมุด ห้องแนะแนว  ห้องจริยศึกษา ห้องสื่อการเรียนการสอน ห้องพยาบาล ห้องเกษตร ห้องครัวและห้องสหกรณ์ ตลอดจนห้องเรียน โดยใช้งบบริจาคเป็นเงิน 17,600.-  บาท
                ในเดือนสิงหาคม 2534 เจ้าอาวาสวัดไทรทอง คณะครูและพ่อค้าประชาชนบริจาคเงินสร้างพระพุทธรูป ประจำสถานศึกษาและศาลาประดิษฐาน เป็นจำนวนเงิน 84,050.-  บาท จัดสร้างที่เผาขยะ จำนวนเงิน 1,000.-  บาท เทคอนกรีตหน้าบันไดอาคาร ป.1 ข เป็นเงิน 800.- นำหินเกล็ดทำถนนและสนามหญ้าหน้าโรงเรียน จำนวน 5 คัน เป็นเงิน 7,500.-  บาท
            เดือนมีนาคม 2535 ทางวัดไทรทอง โดยพระอธิการชลอ ปุญญกโร เจ้าอาวาสวัดไทรทอง ได้จัดซื้อที่ดินมอบให้โรงเรียน จำนวน  5  ไร่เศษ  เพื่อจัดสร้างค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี และทางโรงเรียนได้ถมดิน  จำนวน 487  คัน  เป็นเงิน  141,230.-  บาท
                เดือน มีนาคม 2536 ได้จัดสร้างฐานเพื่อประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ในบริเวณค่ายลูกเสือ เป็นจำนวนเงิน 17,000.-   บาท และจัดซ่อมฟุตบาทและบันไดหน้าอาคารเรียนแบบ  008  กรมสามัญ เป็นเงิน 4,500.-  บาท
                ในปีการศึกษา 2536  ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดทำการสอนในชั้นอนุบาล 1 อีก 1 ห้องเรียนและได้รับงบประมาณจัดสร้างถังน้ำ ฝ. 30 พิเศษ เป็นเงิน 70,000.-  บาท
                พ.ศ. 2537  ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการให้จัดสรรอาคารเรียนแบบ 103/26  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน งบประมาณ 1,010,000.-  บาท โดยพระอธิการชลอ ปุญญกโร  
เจ้าอาวาสวัดไทรทอง และนายสมชาย  ขอเจริญ มอบที่ดินให้จำนวน  1  ไร่เศษ
ในปีการศึกษา  2539  ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
                ตุลาคม 2541  สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 103/26  1 หลัง  3 ห้องเรียน
            ปี พ.ศ.2549  สร้างโรงจอดรถจักรยาน 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.205/26  1  หลัง  สร้างรั้วคอนกรีต-เหล็กดัด  ทำถนนทางเข้าโรงเรียน, สร้างลานกีฬา  1  สนาม สร้างห้องสมุด 1 หลัง
2.  ที่ตั้ง
                โรงเรียนวัดไทรทองทองฯ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์  76110  มีพื้นที่ทั้งหมด (ที่ของวัดไทรทอง)  14  ไร่ 2 งาน  88  ตารางวาผู้บริหาร
นายสุพจน์  หมู่คุ่ย
นายสุพจน์  หมู่คุ่ย
 
กล่องอิสระ